Kennismaken met de AGFA

Vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging

Wilt u als werkgever in de sector Rijk, Politie of Defensie een disciplinaire straf opleggen aan een ambtenaar voor zijn of haar gebruik van zijn vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging? Voordat u die disciplinaire straf oplegt, bent u verplicht om daarover advies in te winnen bij een commissie. Voor de sector Rijk is dat de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA), voor de sector Politie is dat de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening politieambtenaren (AGFA Politie) en voor de sector Defensie is dat de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening defensieambtenaren (AGFA Defensie). U hoeft dit advies niet op te volgen, maar als u geen advies inwint, loopt u de kans dat de rechter uw strafbesluit vernietigt wanneer de ambtenaar dat aanvecht.

Ontslag uit vertrouwensfunctie wegens intrekking verklaring van geen bezwaar

De AGFA Defensie beoordeelt bovendien of het voorgenomen ontslag van een burgerlijke ambtenaar die geen vertrouwensfunctie meer mag vervullen, omdat zijn verklaring van geen bezwaar is ingetrokken, voldoende zorgvuldig is voorbereid. Daarvan is sprake als het ministerie van Defensie genoeg heeft gedaan om de betrokkene aan ander werk te helpen, binnen of buiten dit ministerie. Voor militaire ambtenaren oefent de Commissie ex artikel 45 AMAR, die een personele unie vormt met de AGFA Defensie, deze taak uit.

De AGFA (Adviescommissie Grondrechten en Functie-Uitoefening Ambtenaren) is opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992, Staatsblad 1992, 565. De AGFA Politie en de AGFA Defensie zijn van de AGFA afgesplitst per 1 januari 2020.

De procedure

Een adviesaanvraag wordt ingediend door de werkgever. Het secretariaat van de commissie voor de sector van de werkgever maakt de aanvraag volledig. Vervolgens houdt de commissie een hoorzitting en brengt een gemotiveerd advies aan de werkgever uit. Hoewel het advies niet bindend is, wordt dit bijna altijd gevolgd.

Lees hier uitgebreider over de procedure.

De adviezen

Tot 1 januari 2020 bracht de AGFA adviezen uit voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de AGFA Politie en de AGFA Defensie van de AGFA afgesplitst, maar deze commissies vormen wel een personele unie met elkaar en met de AGFA.

Naar de adviezen voor het Rijk

Naar de adviezen voor de Politie

Naar de adviezen voor Defensie

Voorzitter en samenstelling commissie

Voorzitter is mr. M.J. Cohen

Meer informatie over de samenstelling van de commissie.

Het CAOP voert het secretariaat van de AGFA. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Koninklijk Besluit en juridische grondslag

De AGFA is opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992, Staatsblad 565.

De taken van de AGFA hebben een juridische grondslag: hoofdstuk 15 van de cao Rijk, artikel 80 tot en met 80i van het Besluit algemene rechtspositie politie en de artikelen 102, 103a tot en met 103i en 120 van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie.