AGFA Defensie

AGFA Defensie

De AGFA Defensie is per 1 januari 2020 afgesplitst van de AGFA, maar vormt daarmee nog wel een personele unie. Alle adviezen van de AGFA Defensie gaan over voorgenomen ontslagen van burgerlijke Defensieambtenaren vanwege de intrekking van hun verklaring van geen bezwaar. Aangezien de meeste burgerlijke ambtenaren van het ministerie van Defensie evenals alle militairen een vertrouwensfunctie vervullen waarvoor een verklaring van geen bezwaar nodig is, zijn zij moeilijk herplaatsbaar wanneer hun verklaring van geen bezwaar wordt ingetrokken. De AGFA Defensie beoordeelt dan of het ministerie van Defensie genoeg heeft gedaan aan begeleiding van werk naar werk om gedwongen ontslag te voorkomen.

Adviezen over vertrouwensfunctie

Adviesaanvraag nr. 2021-0216

Voorgenomen ontslag van een technicus van het Commando Zeestrijdkrachten wegens weigering afgifte verklaring van geen bezwaar. Betrokkene had zijn vorige baan opgezegd en het Commando Zeestrijdkrachten had hem in dienst genomen op basis van een onjuiste mededeling van het stafbureau Integrale Beveiliging van dit commando over de afgifte van een verklaring van geen bezwaar. Dit Defensieonderdeel is niet bevoegd verklaringen van geen bezwaar af te geven, maar de ambtenaar kon dat niet weten en heeft gehandeld op basis van gerechtvaardigd vertrouwen. Daarom vindt de commissie dat de kosten van rechtsbijstand die hij heeft gemaakt, volledig moeten worden vergoed. Het ministerie van Defensie behoeft de ambtenaar echter geen loopbaanbegeleiding te geven maar kan volstaan met de afgifte van een positief getuigschrift, omdat de betrokkene gelet op zijn technische beroep, zijn achtjarige werkervaring in dat beroep, zijn leeftijd en zijn recente ervaring met solliciteren een kansrijke positie inneemt op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Adviesaanvraag nr. 2021-00245

Voorgenomen ontslag van een doktersassistente van het ministerie van Defensie vanwege een intrekking van haar verklaring van geen bezwaar als gevolg van het lidmaatschap van een afdeling van de Hells Angels van haar partner. Tegen de intrekking van de verklaring van geen bezwaar loopt nog een beroepsprocedure en de commissie adviseert het resultaat van die procedure af te wachten. Tevens adviseert de commissie de betrokkene professionele begeleiding aan te bieden bij haar voorbereiding op het betreden van de externe arbeidsmarkt en om dit mogelijk te maken een voorlopige ontslagdatum te bepalen, omdat betrokkene niet goed weet wat zij wil wanneer zij de beroepsprocedure tegen de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar verliest.

Adviesaanvraag nr. ABB/2021/0080

Voornemen om de proeftijdaanstelling van een Defensieambtenaar met de Spaanse nationaliteit niet om te zetten in een vaste aanstelling omdat zijn functie nadat hij was aangenomen een vertrouwensfunctie bleek te zijn die in principe alleen door Nederlanders mag worden vervuld en de ambtenaar te kort onafgebroken in Nederland verblijft om direct Nederlander te kunnen worden. De commissie kan zich met dit voornemen verenigen, mits de ambtenaar tot de datum waarop zijn aanstelling van rechtswege eindigt begeleiding blijft ontvangen bij het zoeken naar ander werk en hem bovendien een cursus Nederlands wordt aangeboden.

Adviesaanvraag nr. ABB/2020/12959

Voorgenomen ontslag van een facilitair medewerker Huisvesting van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar voor deze functie was ingetrokken vanwege een veroordeling voor diefstal. Bij een interne sollicitatie naar de functie van magazijnbediende algemene middelen heeft de ambtenaar een teleurstellende ervaring opgedaan, aangezien hij nadat hij in principe al voor deze functie was aangenomen hiervoor alsnog werd afgewezen, omdat hij vanwege zijn veroordeling ook niet in aanmerking kwam voor een verklaring omtrent het gedrag. De commissie adviseert de ambtenaar professionele begeleiding aan te bieden bij de verwerking van deze ervaring, hem intensief te begeleiden bij zijn zoektocht naar een werkgever die bereid is hem na een ervaringsstage van drie maanden ten minste een jaarcontract aan te bieden en hem niet voor 1 januari 2021 te ontslaan, tenzij hij onvoldoende meewerkt aan de zoektocht naar een stageplaats.

Adviesaanvraag nr. ABB/2019/12778

Voorgenomen ontslag van een burgerlijke ambtenaar van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar was ingetrokken vanwege een relatie met een Russische partner. Aan de ambtenaar zijn twee vervangende functies aangeboden, maar hij heeft deze functies niet aanvaard, omdat hij bij zijn partner verbleef in Rusland. Na het verbreken van zijn relatie is de ambtenaar teruggekeerd naar Nederland en heeft het ministerie van Defensie nog tweemaal zonder resultaat voor hem gezocht naar een passende functie, alvorens de ambtenaar voor te dragen voor ontslag. De commissie acht dit ontslag voldoende zorgvuldig voorbereid en verwijt de ambtenaar een gebrek aan medewerking aan zijn herplaatsing.

Adviesaanvraag nr. ABB/2017/12268

In het najaar van 2017 heeft het ministerie van Defensie de AGFA verzocht om advies over een voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar wiens verklaring van geen bezwaar in 2014 was ingetrokken. In 2015 en 2016 is naar hem reeds een intern herplaatsingsonderzoek ingesteld, maar de commissie adviseert dit onderzoek te heropenen, omdat in 2017 bekend is geworden dat de betrokkene wel in aanmerking komt voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het aantal functies bij het ministerie van Defensie waarvoor uitsluitend een VOG is vereist, mogelijk is toegenomen. Aangezien de externe arbeidsbemiddeling, die is begonnen in januari 2017, na de ontslagdatum kan worden voortgezet, kan de ontslagdatum onmiddellijk volgen op de afronding van het nieuwe interne herplaatsingsonderzoek.

Adviesaanvraag nr. ABB/2017/12039

Voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar van het ministerie van Defensie, wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege voordeel trekken van bijstandsfraude door zijn partner. De ambtenaar zegt bezwaar te hebben gemaakt tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar, maar dat is niet komen vast te staan. Zijn voorgenomen ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid.

Adviesaanvraag nr. ABB/2016/11759

Voorgenomen ontslag van een in Den Helder woonachtige Defensieambtenaar vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De commissie adviseert het resultaat van de beroepsprocedure van de ambtenaar tegen die intrekking af te wachten en als dit resultaat voor de ambtenaar negatief is, een aanvullend onderzoek in te stellen naar haar herplaatsingsmogelijkheden in een passende niet-vertrouwensfunctie bij het ministerie van Defensie in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Adviesaanvraag ABB/2014/10864

Voorgenomen ontslag van een burgerlijk ambtenaar van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege financiële kwetsbaarheid. De commissie adviseert het resultaat af te wachten van de beroepsprocedure van de ambtenaar tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar en hem hangende die procedure externe arbeidsbemiddeling op maat aan te bieden.

Adviesaanvraag ABB/2015/11558

Voorgenomen ontslag van een zieke burgerlijk ambtenaar van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege een veroordeling voor huiselijk geweld. De commissie adviseert geen uitvoering te geven aan dit voorgenomen ontslag, maar de ambtenaar over te dragen aan het Dienstencentrum Re-integratie nadat de bedrijfsarts zijn resterende arbeidsmogelijkheden heeft vastgesteld.

Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11399

Voorgenomen ontslag vanwege intrekking verklaring van geen bezwaar. De commissie adviseert hieraan geen uitvoering te geven in afwachting van het resultaat van een beroepsprocedure tegen de intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Daarin komt een rapport van een psychiater van de werkgever aan de orde, waarin wordt betoogd dat het strafbare feit op basis waarvan de verklaring van geen bezwaar van de ambtenaar is ingetrokken, haar sterk verminderd kan worden toegerekend.

Adviesaanvraag nr. ABB/2014/10759

Voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar van het ministerie van Defensie vanwege de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar. Vanwege een samenloop van omstandigheden adviseert de commissie dit voorgenomen ontslag niet te effectueren en een hernieuwd veiligheidsonderzoek in te stellen zodra het strafbare feit op basis waarvan de verklaring van geen bezwaar is ingetrokken, meer dan acht jaar oud is.

Adviesaanvraag nr. ABB/2014/10751

De verklaring van geen bezwaar van een beveiliger bij een ministerie wordt ingetrokken. De ambtenaar verzweeg het voortduren van zijn schulden. Vanwege de kwetsbaarheid op financieel gebied volgt ontslag. Na onderzoek acht de commissie dat zorgvuldig voorbereid door de langdurige loopbaanbegeleiding. Vanwege de eigen verantwoordelijkheid voor het zoeken naar een baan doet de kritiek, dat de ambtenaar niet is geattendeerd op vacatures, geen afbreuk aan de zorgvuldigheid waarmee het ontslag is voorbereid.