AGFA Politie

AGFA Politie

De AGFA Politie is per 1 januari 2020 afgesplitst van de AGFA, maar vormt daarmee nog wel een personele unie. Zij brengt adviezen uit over voorgenomen disciplinaire straffen van politieambtenaren vanwege de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging. In de praktijk gaan deze adviezen meestal over uitlatingen van politieambtenaren in app-groepen en andere sociale media.

Adviezen over vrijheid van meningsuiting

Adviesaanvraag nr. 2021-00219

Politieambtenaar met kritiek op de coronamaatregelen.

Adviesaanvraag nr. 2021-0158

Disciplinaire straf Limburgse politieambtenaar vanwege enkele bijdragen aan een kleine besloten WhatsApp-groep van vrouwelijke politieambtenaren. Op aandrang van de gemachtigde van de ambtenaar wordt de commissie in de bezwaarfase alsnog verzocht om advies, omdat hij de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting aan de orde acht.

Adviesaanvraag nr. 2020-0073

Strafontslag Limburgse politieambtenaar. Hangende een adviesaanvraag aan de commissie over het voorgenomen strafbesluit neemt verzoeker al een definitief strafbesluit. Tegen dit besluit maakt de ambtenaar bezwaar en verzoeker dient bij de commissie een aanvullende adviesaanvraag in met een reactie op dit bezwaar.

Adviesaanvraag nr. 2020-0072

Strafontslag Limburgse politieambtenaar. Hangende een adviesaanvraag aan de commissie over het voorgenomen strafbesluit neemt verzoeker al een definitief strafbesluit. Tegen dit besluit maakt de ambtenaar bezwaar en verzoeker dient bij de commissie een aanvullende adviesaanvraag in met een reactie op dit bezwaar.

Adviesaanvraag nr. 2020-0071

Strafontslag Limburgse politieambtenaar. Hangende een adviesaanvraag aan de commissie over het voorgenomen strafbesluit neemt verzoeker al een definitief strafbesluit. Tegen dit besluit maakt de ambtenaar bezwaar en verzoeker dient bij de commissie een aanvullende adviesaanvraag in met een reactie op dit bezwaar.

Adviesaanvraag nr. 2020-0070

Disciplinaire straf Limburgse politieambtenaar. Hangende een adviesaanvraag aan de commissie over het voorgenomen strafbesluit neemt verzoeker al een definitief strafbesluit. Tegen dit besluit maakt de ambtenaar bezwaar en verzoeker dient bij de commissie een aanvullende adviesaanvraag in met een reactie op dit bezwaar.

Adviesaanvraag nr. 2020-0069

Strafontslag Limburgse politieambtenaar. Hangende een adviesaanvraag aan de commissie over het voorgenomen strafbesluit neemt verzoeker al een definitief strafbesluit. Tegen dit besluit maakt de ambtenaar bezwaar en verzoeker dient bij de commissie een aanvullende adviesaanvraag in met een reactie op dit bezwaar.

Adviesaanvraag nr. 2020-0068

Strafontslag Limburgse politieambtenaar. Hangende een adviesaanvraag aan de commissie over het voorgenomen strafbesluit neemt verzoeker al een definitief strafbesluit. Tegen dit besluit maakt de ambtenaar bezwaar en verzoeker dient bij de commissie een aanvullende adviesaanvraag in met een reactie op dit bezwaar.

Adviesaanvraag nr. 2020-00031

Voorgenomen schriftelijke berisping van een Rotterdamse politieambtenaar vanwege discriminerende uitlatingen in een app-groep van politieambtenaren. De commissie kan zich met deze voorgenomen disciplinaire straf verenigen.

Adviesaanvraag nr. 2020-00030

Voorgenomen schriftelijke berisping van een Rotterdamse politieambtenaar vanwege discriminerende uitlatingen in een app-groep van politieambtenaren. De commissie kan zich met deze voorgenomen disciplinaire straf verenigen.

Adviesaanvraag nr. 2020-00029

Voorgenomen schriftelijke berisping van een Rotterdamse politieambtenaar vanwege discriminerende uitlatingen in een app-groep van politieambtenaren. De commissie kan zich met deze voorgenomen disciplinaire straf verenigen.

Adviesaanvraag nr. 2020-00028

Voorgenomen schriftelijke berisping van een Rotterdamse politieambtenaar vanwege discriminerende uitlatingen in een app-groep van politieambtenaren. De commissie kan zich met deze voorgenomen disciplinaire straf verenigen.

Adviesaanvraag nr. 2020-00027

Voorgenomen schriftelijke berisping van een Rotterdamse politieambtenaar vanwege discriminerende uitlatingen in een app-groep van politieambtenaren. De commissie kan zich met deze voorgenomen disciplinaire straf verenigen.

Adviesaanvraag nr. ABB/2020/12971

Bezwaarschrift van een 57 jarige brigadier tegen de disciplinaire straf en de rechtspositionele maatregelen die hem zijn opgelegd vanwege zijn wijze van deelname aan een WhatsApp groep van politieambtenaren waarin hij de hoogste in rang was. Gelet op zijn voorbeeldfunctie binnen deze groep mocht hij volgens de commissie zwaarder worden gestraft dan zijn groepsgenoten. De straf van inhouding van 32 uur vakantie acht te de commissie evenredig aan het door de ambtenaar gepleegde plichtsverzuim. Dit bestond onder meer uit het plaatsen van kwetsende opmerkingen over een leidinggevende en een collega, het delen van aanstootgevende, beledigende, discriminerende, operationele erotische, pornografische en/of seksistische bestanden en het niet waarmaken van zijn voorbeeldfunctie binnen de groep.

Adviesaanvraag nr. ABB/2018/12300

Aan een politieambtenaar was de disciplinaire straf opgelegd van inhouding van twee periodieken gedurende twee jaar vanwege kwetsende uitlatingen over moslims in een bericht op een besloten Facebookpagina van de politie. Eerst in de bezwaarprocedure tegen deze disciplinaire straf wordt de AGFA verzocht om advies. De commissie acht zich bevoegd dit advies uit te brengen en adviseert een minder zware disciplinaire straf op te leggen, bijvoorbeeld een eenmalige inhouding van een aantal vakantiedagen. Daartoe overweegt de commissie dat de aan de ambtenaar opgelegde disciplinaire straf mede vanwege zijn financiële gevolgen onevenredig is aan de ernst en zwaarte van het door hem gepleegde plichtsverzuim. Dit is het geval vanwege de niet evident strafbare bewoordingen van het bericht, het besloten karakter van het medium waarin dit is geplaatst, de korte duur van deze plaatsing en de beperkte schadelijke gevolgen hiervan voor het functioneren van de ambtenaar en van de politie.

Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11379

Een politieambtenaar overtreedt artikel 125a lid 1 van de Ambtenarenwet door op Facebook het Openbaar Ministerie te beschuldigen van leugens en een advocaat ‘minkukel’ te noemen. De uitspraak over het Openbaar Ministerie is ongepast, gelet op de gezagsverhouding waarin de ambtenaar bij de opsporing van strafbare feiten staat ten opzichte van het Openbaar Ministerie. De kwalificatie ‘minkukel’ van de advocaat is onnodig diffamerend, omdat deze kwalificatie de gehele persoonlijkheid van de advocaat betreft en niet alleen een handelwijze waarmee de ambtenaar het niet eens is.

Adviesaanvraag nr. ABB/2015/11385

Een docent Beroepsvaardigheden bij de politie geeft op Facebook aan dat hij moslims haat en wenst op Facebook alle moslims een langzame, pijnlijke dood toe. Uitgaande van een volledige toerekenbaarheid van het plaatsen van deze Facebookberichten aan de ambtenaar, acht de commissie geen beletselen aanwezig om hiervoor de disciplinaire straf van ontslag voorwaardelijk op te leggen met een proeftijd van twee jaar.