Nieuwe versnelde afdoening adviesverzoeken AGFA

   

De AGFA introduceert een nieuwe, versnelde procedure voor adviesverzoeken waarin een voorgenomen disciplinaire sanctie is opgelegd vanwege het gebruik van de grondrechten van vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging. Deze versnelde afdoening bestaat naast de bestaande inhoudelijke procedure.

Voorwaarden voor versnelde afdoening

Voor de versnelde afdoening komen de volgende zaken in aanmerking:

  • zaken waarbij de voorgenomen disciplinaire sanctie voor het merendeel is gebaseerd op handelingen of gedragingen waarvoor de AGFA niet bevoegd is en slechts in zeer beperkte mate is gemotiveerd door gedragingen met een relatie tot de uitoefening van grondrechten;
  • zaken waarbij de verweten uitingen door hun aard geen bescherming genieten, omdat zij louter te beschouwen zijn als krenkend, beledigend, racistisch of anderszins denigrerend en afbreuk doen aan de fundamentele waarden van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

De in de bestaande regelingen opgenomen plicht van werkgevers om zaken aan de AGFA voor te leggen voordat zij overgaan tot het opleggen van een disciplinaire sanctie blijft bestaan. Na ontvangst van een verzoek om advies zal de AGFA beoordelen of een zaak voor de versnelde afdoening in aanmerking komt.

De versnelde afdoening is neergelegd in artikel 5, tweede lid, van de werkwijze van de AGFA.

De adviezen waarin de versnelde afdoening is geïntroduceerd vindt u hieronder:

AGFA Politie